هیدروکربن سبک

یکی از مشتقات نفتی ، ماده ای است به نام هیدرو کربن، که متشکل از مولکولهای هیدروژن و کربن می باشد . ​بنزین مــوتور نیز یــکی از انــواع هیدروکربنها می باشد، به علت اینکــه مخلوطی از هیدروکربنهای مایع (C5-C10) است ،در عرف به عنوان هیدروکربن سبک شناخته میشود.شایان ذکر است که نفت سفید  علیرغم اینکه فرآورده های میان تقـطیری (C10-C16)است،در طبقه بندی هیدروکربنی به هیدروکربن سبک شهرت دارد.موارد استفاده هیدروکربنهای سبک در صورتی که مشابه بنزین باشد در موتورهای درون سوز بنزینی و در صورت مشابهت با نفت سفید در لوازم نفت سوز خانگی ،صنعتی وچراغهای روشنایی استفاده میگردد.

کاربرد : موتور های درون سوز بنزینی ، لوازم نفت سوز خانگی، صنعتی 

بسته بندی : تانکر ( فله )

توضیحات و مشخصات فنی

یکی از مشتقات نفتی ، ماده ای است به نام هیدرو کربن، که متشکل از مولکولهای هیدروژن و کربن می باشد . ​بنزین مــوتور نیز یــکی از انــواع هیدروکربنها می باشد، به علت اینکــه مخلوطی از هیدروکربنهای مایع (C5-C10) است ،در عرف به عنوان هیدروکربن سبک شناخته میشود.شایان ذکر است که نفت سفید  علیرغم اینکه فرآورده های میان تقـطیری (C10-C16)است،در طبقه بندی هیدروکربنی به هیدروکربن سبک شهرت دارد.موارد استفاده هیدروکربنهای سبک در صورتی که مشابه بنزین باشد در موتورهای درون سوز بنزینی و در صورت مشابهت با نفت سفید در لوازم نفت سوز خانگی ،صنعتی وچراغهای روشنایی استفاده میگردد.

کاربرد : موتور های درون سوز بنزینی ، لوازم نفت سوز خانگی، صنعتی 

بسته بندی : تانکر ( فله )

سفارش خرید
سفارش خود برای خرید یا مشاوره (هیدروکربن سبک) را برای ما ارسال کنید.